Cat bui

由 Happy_166038 上傳於 2021/5/28

Happy_166038

Happy_166038 

XP 13

23天前 加入

得票
0

簡介

Nguyen Quang Hung

《Cat bui》 是一首拉丁音樂風格的 MIDI 音樂,由鋼弦吉他、尼龍弦吉他、弦樂合奏2、電貝斯(指奏)、合成柔音1(新世紀)和合成弦樂2等 16 種樂器合奏。

全曲長4分26秒,共2427個音符,存儲為只有一個音軌的 TYPE 0 格式,單一曲速 120bpm。

使用了通道音量控制、左右声道平衡等 MIDI 事件。

歌詞

Haòt buòi naÌo hoìa
kiêìp thân tôi
ÐêÒ môòt mai výõn
hiÌnh haÌi lõìn dâòy
Ôi caìt buòi tuyêòt võÌi
Mãòt trõÌi soi môòt
kiêìp rong chõi
Haòt buòi naÌo hoìa
kiêìp thân tôi
ÐêÒ môòt mai tôi
vêÌ laÌm caìt buòi
Ôi caìt buòi mêòt nhoaÌi
Tiêìng ðôòng naÌo goò
nhiòp không nguôi
Bao nhiêu nãm laÌm
kiêìp con ngýõÌi
Chõòt môòt chiêÌu toìc
trãìng nhý vôi
Laì uìa trên cao ruòng ðâÌy
Cho trãm nãm vaÌo
chêìt môòt ngaÌy
Mãòt trõÌi naÌo soi
saìng tim tôi
ÐêÒ tiÌnh yêu xoay
moÌn thaÌnh ðaì

作曲: Hung
版權標記: TRIòNH CÔNG SÕN
當前得分:

拉丁音樂    ád

標準 MIDI 文件(SMF)屬性

標準 MIDI 文件(SMF)屬性
 • 音色標準

  GM1
 • 文件格式

  MIDI TYPE 0
 • 文件大小

  26.44 KB
 • 播放時長

  04:26
 • BPM

  120
 • 音軌數量

  1
 • Cat bui.mid MIDI 下載

通道與樂器

共使用8個通道,6種樂器,10種打擊樂器

 • 1
  尼龍弦吉他

  尼龍弦吉他

  305個音符/和弦,平均音高 C5

  樂器 ID: 24, 音軌: 0

  時間: 00:05 - 04:26

  音高: C-1 - #G5

 • 2
  合成弦樂2

  合成弦樂2

  81個音符/和弦,平均音高 B3

  樂器 ID: 51, 音軌: 0

  時間: 00:23 - 04:24

  音高: #F2 - #F4

 • 3
  弦樂合奏2

  弦樂合奏2

  148個音符/和弦,平均音高 E5

  樂器 ID: 49, 音軌: 0

  時間: 01:07 - 04:24

  音高: #F4 - #D6

 • 4
  鋼弦吉他

  鋼弦吉他

  642個音符/和弦,平均音高 #A3

  樂器 ID: 25, 音軌: 0

  時間: 00:06 - 04:26

  音高: #F2 - G4

 • 5
  鋼弦吉他

  鋼弦吉他

  44個音符/和弦,平均音高 #G4

  樂器 ID: 25, 音軌: 0

  時間: 00:06 - 02:15

  音高: B2 - #D5

 • 6
  合成柔音1(新世紀)

  合成柔音1(新世紀)

  88個音符/和弦,平均音高 #D5

  樂器 ID: 88, 音軌: 0

  時間: 00:14 - 02:17

  音高: #A4 - G5

 • 7
  電貝斯(指奏)

  電貝斯(指奏)

  146個音符/和弦,平均音高 B1

  樂器 ID: 33, 音軌: 0

  時間: 00:32 - 04:25

  音高: #F1 - E2

 • 10

  打擊樂器

  低音鼓 1 邊底鼓 声学军鼓 閉合開合鈸 高音地嗵 低嗵 開放開合鈸 低音中嗵 锤击吊镲 1 打點鈸1

音軌信息

共使用1個音軌,1個音軌有音符

# 名稱 通道 樂器
0 CAìT BUòI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 尼龍弦吉他合成弦樂2弦樂合奏2鋼弦吉他合成柔音1(新世紀)電貝斯(指奏) 低音鼓 1邊底鼓声学军鼓閉合開合鈸高音地嗵低嗵開放開合鈸低音中嗵锤击吊镲 1打點鈸1

相關 MIDI 音樂

當前得分

0.0
0 人已打分

評論

回复給 user
請登錄後評論
评论规则