Cat bui

Uploaded by Happy_166038 on May 28, 2021

Happy_166038

Happy_166038 

XP 13

Joined 27 days ago

votes
0

Introduction

Nguyen Quang Hung

"Cat bui" is a MIDI music piece in Latin style, played by an ensemble of 16 instruments including Acoustic Guitar (steel), Acoustic Guitar (nylon), Slow Strings, Electric Bass (finger), Pad 1 (new age), and Synth Strings 2.

The total duration of this midi music is 4 minutes and 26 seconds, with a total of 2,427 notes, Stored in a TYPE 0 format file which has only one track, and a single tempo of 120bpm.

Some MIDI events such as Channel Volume Control, Pan are used.

Lyric

Haòt buòi naÌo hoìa
kiêìp thân tôi
ÐêÒ môòt mai výõn
hiÌnh haÌi lõìn dâòy
Ôi caìt buòi tuyêòt võÌi
Mãòt trõÌi soi môòt
kiêìp rong chõi
Haòt buòi naÌo hoìa
kiêìp thân tôi
ÐêÒ môòt mai tôi
vêÌ laÌm caìt buòi
Ôi caìt buòi mêòt nhoaÌi
Tiêìng ðôòng naÌo goò
nhiòp không nguôi
Bao nhiêu nãm laÌm
kiêìp con ngýõÌi
Chõòt môòt chiêÌu toìc
trãìng nhý vôi
Laì uìa trên cao ruòng ðâÌy
Cho trãm nãm vaÌo
chêìt môòt ngaÌy
Mãòt trõÌi naÌo soi
saìng tim tôi
ÐêÒ tiÌnh yêu xoay
moÌn thaÌnh ðaì

Composer: Hung
Copyright: TRIòNH CÔNG SÕN
Ratings:

Latin    ád

Standard Midi File Properties

Standard Midi File Properties

Channels and Instruments

Used 8 channels, 6 instruments, 10 percussion instruments

 • 1
  Acoustic Guitar (nylon)

  Acoustic Guitar (nylon)

  305 notes/chords,avg. pitch C5

  Program ID: 24, Track: 0

  time: 00:05 - 04:26

  pitch: C-1 - G#5

 • 2
  Synth Strings 2

  Synth Strings 2

  81 notes/chords,avg. pitch B3

  Program ID: 51, Track: 0

  time: 00:23 - 04:24

  pitch: F#2 - F#4

 • 3
  Slow Strings

  Slow Strings

  148 notes/chords,avg. pitch E5

  Program ID: 49, Track: 0

  time: 01:07 - 04:24

  pitch: F#4 - D#6

 • 4
  Acoustic Guitar (steel)

  Acoustic Guitar (steel)

  642 notes/chords,avg. pitch A#3

  Program ID: 25, Track: 0

  time: 00:06 - 04:26

  pitch: F#2 - G4

 • 5
  Acoustic Guitar (steel)

  Acoustic Guitar (steel)

  44 notes/chords,avg. pitch G#4

  Program ID: 25, Track: 0

  time: 00:06 - 02:15

  pitch: B2 - D#5

 • 6
  Pad 1 (new age)

  Pad 1 (new age)

  88 notes/chords,avg. pitch D#5

  Program ID: 88, Track: 0

  time: 00:14 - 02:17

  pitch: A#4 - G5

 • 7
  Electric Bass (finger)

  Electric Bass (finger)

  146 notes/chords,avg. pitch B1

  Program ID: 33, Track: 0

  time: 00:32 - 04:25

  pitch: F#1 - E2

 • 10

  percussion instruments

  Bass Drum 1 Side Stick Acoustic Snare Closed Hi-Hat High Floor Tom Low Tom Open Hi-Hat Low Mid Tom Crash Cymbal 1 Ride Cymbal 1

Tracks

only 1 track is used, 1 track has notes

# Name Channel(s) Instrument(s)
0 CAìT BUòI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Acoustic Guitar (nylon)Synth Strings 2Slow StringsAcoustic Guitar (steel)Pad 1 (new age)Electric Bass (finger) Bass Drum 1Side StickAcoustic SnareClosed Hi-HatHigh Floor TomLow TomOpen Hi-HatLow Mid TomCrash Cymbal 1Ride Cymbal 1

Related MIDI music

Ratings

0.0
no ratings yet

Comments

Reply to user
Please comment after login
评论规则