MIDI标签: 高音太鼓组曲

第 1-3 条, 共 3 条.
 1. 【高音太鼓组曲】MuseScore自带曲Reunion

  1.高音太鼓请使用系统自带的GS合成器播放体验更佳 2.高音太鼓切勿使用MuseScore打开,否则音符会出错,乐器会变成演奏小鼓(Concert Snare Drum),海啸(Sheshore)也一样变成小鼓。
    -  上传: 王96司徒  -  播放时长: 00:45  -  音轨数量: 2
 2. 【高音太鼓组曲】MuseScore自带曲Brassed Up

  后期制作有点渣,不喜勿喷 高音太鼓组曲
    -  上传: 王96司徒  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 4
 3. 【高音太鼓组曲】C418 Wet Hands

  颤音琴Ultra
    -  上传: 王96司徒  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 2