MIDI标签: 海顿

第 1-9 条, 共 9 条.
 1. 海顿-G大调小提琴协奏曲 第一乐章


    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 06:29  -  音轨数量: 6
 2. 海顿-D大调第1交响曲 第一乐章


    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 04:18  -  音轨数量: 7
 3. C大调第60交响曲 第六乐章


    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 01:26  -  音轨数量: 8
 4. Symphony No.94 in G major 4th Movement


    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 04:29  -  音轨数量: 12
 5. Symphony No.94 in G major 3rd Movement


    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 03:50  -  音轨数量: 12
 6. Symphony No.94 in G major 2nd Movement

  海顿-第94号交响曲“惊愕”第二乐章
    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 06:00  -  音轨数量: 12
 7. Symphony No.94 in G major 1st Movement

  海顿第94号交响曲“惊愕”第一乐章
    -  上传: alfa_remeo  -  播放时长: 09:08  -  音轨数量: 12
 8. 古典钢琴 - 海顿-小夜曲

  海顿小夜曲系列古典纯钢琴版,曲风柔和散发睡屋的温暖。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 01:35  -  音轨数量: 3
 9. 古典钢琴 - 海顿-吉普赛回旋曲

  钢琴八级业余考试曲目,旋律轻快感人。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 03:11  -  音轨数量: 3