MIDI标签: 我

第 1-4 条, 共 4 条.

 1.   -  上传: 我爱你啊啊啊  -  播放时长: 00:02  -  音轨数量: 1
 2. (SG)Evanescence-My Immortal-我的不朽(!)

  《My Immortal》是哥特金属Evanescence幻灭乐队最富盛名的作品之一:《我的不朽》,以流水般的旋律和后现代曲风,示现浮华喧嚣幻灭的一生,凤鸣涅槃的寂静,顿悟巅峰。 史诗收藏系列传送通道: 【1492征服天堂】Conquest Of Para
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 04:25  -  音轨数量: 18
 3. CANON完整版

  我的野蛮女友的CANON完整版
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 01:18  -  音轨数量: 3
 4. 钢琴插曲

  我的野蛮女友的钢琴插曲
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 02:19  -  音轨数量: 1