Đập vỡ cây đàn

由 Happy_564000 上传于 2024年7月6日

Happy_564000

Happy_564000 

XP 28

3个月前 加入

得票
0

简介

"Đập vỡ cây đàn" is a MIDI music played by Acoustic Grand Piano solo.

The total duration of this midi music is 1 minutes and seconds, with a total of 412 notes, tracks, and a single tempo of 130bpm.

《Đập vỡ cây đàn》 是一首流行音乐风格的 MIDI 音乐,由马林巴、无品贝斯、电颤琴、爵士乐电吉他、古筝、弦乐合奏1、合唱“啊”音和长笛等 28 种乐器合奏。

全曲长4分41秒,共4855个音符,存储为只有一个音轨的 TYPE 0 格式,单一曲速 120bpm。

使用了弯音轮、通道音量控制等 MIDI 事件。

歌词

Ðâòp võÞ cây ðaÌn...
Giâòn ðõÌi ðâòp võÞ
cây ðaÌn...
NgýõÌi õi... ngýõÌi õi!...
TiÌnh õi... tiÌnh õi!...
Ðâòp võÞ cây ðaÌn...
Giâòn ðõÌi baòc
trãìng nhý vôi...
Giâòn ngýõÌi phiêÌn
naÞo quên lõÌi...
Ðâòp võÞ cây ðaÌn...
Giâòn ngýõÌi con gaìi
yêu ðaÌn...
BuôÌn õi... buôÌn õi!...
LaÌm sao ðêÒ nguôi...
Ðâòp võÞ cây ðaÌn...
Giâòn ngýõÌi ðôÒi trãìng
thay ðen... Giâòn ðõÌi
trõÒ nhý baÌn tay...
Chuyêòn ngaÌy qua...
tôi gãòp ngýõÌi con gaìi
mang gioòng ca
thâòt buôÌn...
Em baÒo tôi

版权标记: TUÌNG VÂN
当前得分:

流行音乐   

标准 MIDI 文件(SMF)属性

标准 MIDI 文件(SMF)属性

通道与乐器编配

共使用10个通道,9种乐器,19种打击乐器

 • 1
  电颤琴

  电颤琴

  404个音符/和弦,平均音高 #G4

  乐器 ID: 11, 音轨: 0

  时间: 00:21 - 04:24

  音高: A3 - E5

 • 2
  无品贝斯

  无品贝斯

  407个音符/和弦,平均音高 #A1

  乐器 ID: 35, 音轨: 0

  时间: 00:02 - 04:42

  音高: E1 - D3

 • 3
  弱音电吉他

  弱音电吉他

  36个音符/和弦,平均音高 E3

  乐器 ID: 28, 音轨: 0

  时间: 00:02 - 04:33

  音高: C3 - A3

 • 4
  长笛

  长笛

  48个音符/和弦,平均音高 #D5

  乐器 ID: 73, 音轨: 0

  时间: 00:31 - 03:56

  音高: B4 - A5

 • 5
  爵士乐电吉他

  爵士乐电吉他

  323个音符/和弦,平均音高 #C4

  乐器 ID: 26, 音轨: 0

  时间: 00:23 - 04:24

  音高: G3 - #G4

 • 6
  古筝

  古筝

  128个音符/和弦,平均音高 #C5

  乐器 ID: 107, 音轨: 0

  时间: 00:47 - 04:21

  音高: E4 - A5

 • 7
  合唱“啊”音

  合唱“啊”音

  103个音符/和弦,平均音高 #C4

  乐器 ID: 52, 音轨: 0

  时间: 00:02 - 04:42

  音高: G3 - #G4

 • 8
  弦乐合奏1

  弦乐合奏1

  126个音符/和弦,平均音高 #G5

  乐器 ID: 48, 音轨: 0

  时间: 00:12 - 04:42

  音高: A4 - E6

 • 11
  马林巴

  马林巴

  613个音符/和弦,平均音高 D4

  乐器 ID: 12, 音轨: 0

  时间: 00:23 - 04:24

  音高: G3 - B4

 • 10

  打击乐器

  低音鼓 1 电子军鼓 哑音立镲 高音地嗵 低嗵 开音立镲 低音中嗵 锤击吊镲 1 悬击吊镲 1 铃鼓 牛铃 锤击吊镲 2 低音梆戈 哑高音康加 高开音康加 低音康加 高音汀巴雷 短刮瓜 长刮瓜

音轨信息

共使用1个音轨,1个音轨有音符

# 名称 通道 乐器
0 ÐÂòP VÕÞ CÂY ÐAÌN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 电颤琴无品贝斯弱音电吉他长笛爵士乐电吉他古筝合唱“啊”音弦乐合奏1马林巴 低音鼓 1电子军鼓哑音立镲高音地嗵低嗵开音立镲低音中嗵锤击吊镲 1悬击吊镲 1铃鼓牛铃锤击吊镲 2低音梆戈哑高音康加高开音康加低音康加高音汀巴雷短刮瓜长刮瓜

相关 MIDI 音乐

Happy_564000上传的还有 更多

当前得分

0.0
0 人已打分

评论已关闭