MIDI标签: 琵琶相

第 1-3 条, 共 3 条.
 1. 林海*琵琶相-琵琶语(Pipa)

  林海《琵琶语》的琵琶仿声版,NEWAGE音乐冥想风格。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 04:10  -  音轨数量: 13
 2. 林海*琵琶相-琵琶语(piano)

  林海《琵琶语》的钢琴版,重新配器,NEWAGE音乐寂静风格。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 04:10  -  音轨数量: 12
 3. 林海*琵琶相-琵琶语(Guitar)

  出自林海第10张NEWAGE风格专辑《琵琶相》,《琵琶语》吉他弦乐谱,修正自由延音的有关BUG。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 04:10  -  音轨数量: 10